Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (όπως αυτός τροποποιείται ή συμπληρώνεται από καιρού εις καιρόν) (εφεξής «GDPR») και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται.

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και για τη χρήση των καλύτερων μέσων επεξεργασίας τους με δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Θα επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα μόνο εντός του πλαισίου που επιτρέπει ο νόμος. Η επεξεργασία τους συνήθως οφείλεται στη συμμόρφωση με όλες τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις στις οποίες υποκείμεθα, στην εκτέλεση καθήκοντος στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος και για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο συμφέρον (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου συμφέροντος της Εταιρείας μας ή/και κάποιου τρίτου μέρους).

Δεδομένου ότι η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι υψίστης σημασίας για την Εταιρεία μας, φροντίζουμε πάντοτε να εξετάζουμε προσεκτικά και να αξιολογούμε όλα τα νόμιμα συμφέροντα που προκύπτουν (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων συμφερόντων μας, των συμφερόντων τρίτων και αυτών του υποκειμένου των δεδομένων), σε σχέση με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους.

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα φυλάσσονται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί·

Για την επίτευξη των νόμιμων σκοπών της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, ίσως χρειαστεί να τα μοιραστούμε με άλλα μέρη που και εκείνα με τη σειρά τους θα τα επεξεργάζονται ή θα τα ελέγχουν από κοινού με εμάς, π.χ.: άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών μας ή συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες, άλλοι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία μας για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών/προϊόντων και για τους οποίους πρέπει να ενημερώνονται οι πελάτες μας από καιρού εις καιρόν·

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Τυχόν τροποποιήσεις/αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία της αναθεώρησης.

Παρακαλείσθε να εξετάζετε κατά διαστήματα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα.
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συμπληρώνει τυχόν άλλες ειδοποιήσεις που σας δίδονται από καιρού εις καιρόν και δεν προτίθεται να τις ακυρώσει. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να διαβάζεται πάντοτε μαζί με άλλους σχετικούς Όρους και Προϋποθέσεις. όπως ιδιωτικές συμφωνίες, επιστολές δέσμευσης, συμβάσεις διαφύλαξης του απορρήτου των πληροφοριών που υπογράφονται με την Εταιρεία μας που ρυθμίζουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς.